ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος  (ΚΕΜΕΙΕΔΕ)

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Πανεπιστημίου Κρήτης-Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.-ΚΕΜΕΙΕΔΕ

 

Αξιότιμοι Κύριοι/ Κυρίες,

Έχοντας υπόψη τη σχετική προκήρυξη, με την παρούσα αίτησή μου θέτω υποψηφιότητα για την εισαγωγή μου στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που παρέχω είναι ακριβή. Επειδή τα στοιχεία αυτά είναι αυστηρά προσωπικά και περιέχονται στην αίτησή μου αυτή, επιθυμώ να παραμείνουν εμπιστευτικά στο πλαίσιο των αρμόδιων για την εκτίμησή τους οργάνων και να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της αίτησής μου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΣΠΟΥΔΕΣ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το Πρόγραμμα προβλέπει δίδακτρα για τους φοιτητές, ύψους € 1660. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σταδιακά, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους όπως παρακάτω: 

  • € 560 κατά την αποδοχή της ένταξης των νέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
  • € 550 με την έναρξη του προγράμματος
  • € 550 εντός διμήνου από την έναρξη του προγράμματος

Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη, εφόσον έχει κατατεθεί η προκαταβολή εντός 5 εργάσιμων ημερών.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ B΄ 378/18-2-2014) που υλοποιείται από το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμφωνώ με αυτόν και αποδέχομαι το αντικείμενο και το σκοπό του έτσι όπως διατυπώνεται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1, του Εσωτερικού Κανονισμού του και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β΄3049/11-11-2014. Σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό, το παρόν πρόγραμμα σκοπό έχει να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες των «αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή των κατόχων ισότιμων τίτλων σπουδών, των ΑΤΕΙ, Ωδείων, κ.λπ. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο δύνανται να εργαστούν στην δημόσια και ιδιωτική Εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που εργάζονται ήδη στην δημόσια εκπαίδευση και θέλουν να συμμετέχουν στο προσφερόμενο πρόγραμμα, καθώς και όσων επιθυμούν να αποκτήσουν το παρόν πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή του τίτλου σπουδών τους». Με βάση τα παραπάνω, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι πλήρως τα όσα αναγράφονται στην τελευταία προκήρυξη των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σχετικά με τον διορισμό μου, και δέχομαι να συμμετέχω στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com